Asserbohus Grundejerforening

www.asserbohusgrundejerforening.dk – mailto: bestyrelsen.asserbohusgf@gmail.com

24.06.2019


Baggrund:

Vores grundlæggende servitutter, for Asserbohus' grunde efterfulgt af lokalplan 01.37


Køberen til Asserbohus ønskede dispensation til at bebygge med 15% på udstykninger. Den 14. marts 2014 sender Halsnæs kommune et høringsbrev til de beboere, som har grunde der stødte op til Asserbohus. Brevet var ikke sendt eller tilstilet hverken grundejerforening eller formand, men sidstnævnte var ejer af en naboejendom, og fik derfor også førnævnte brev, om hun scannede ind og sendte til bestyrelsen.

Mindst 20 beboere svarede, og også grundejerforeningen sendte 24.03.2014 et brev med flere tekniske argumengter SAMT en begæring om aktindsigt. Sidstnævnte kan jeg ikke finde, men kan selvfølgelig ikke udelukke, at det trods forriges omhyggelige arkivering kunne skyldes formandsskiftet. Mange af de følgende dokumenter har jeg selv måttet fremsøge, datoerne er derfor ikke angivelser af, hvornår jeg fik kendskab til dem.

På et tidspunkt får vi høringssammenfatningen fra kommunen i hænde. Deraf fremgår det, at 2 svar støttede dispensationen, det ene dog principielt ugyldigt, da personen hverken er ejer eller har folkeregisteradresse i området. De 18 øvrige beboere samt bestyrelsen var tydeligt imod med fornuftige argumenter. Grundejerforeningens argumenter blev fejet af, og den måske vigtigste passus ”Grundejer­foreningen anbefaler at Kommunalbestyrelsen fastholder lokalplanbestemmelsen om en bebyggelsesprocent på 10, som vil sikre at en fremtidig sommerhusbebyggelse vil

harmonere med det omkringliggende sommerhusområde” synes overset eller måske ignoreret af kommunens sagsbehandlere!

På mistanke om noget i gære sendte jeg en mail 11.08.2014 til: Udvalget for Miljø og Teknik som 12.08.2014 behandler sagen. På det relevante udsnit af referatet ses udvalgets vurdering. Bemærk, at et af argumenterne for dispensation er, at skovkarakteren skal bevares.

Den 17.11.2014 orienteres de nærmeste naboer om, at den ny ejer har fået dispensation. Der er 4 ugers ankefrist. Et årvågent medlem gjorde opmærksom på, at der måske burde ankes. Så vidt jeg ved har ingen anket, uagtet at alle i princippet kunne. Bestyrelsen sendte 07.12.2014 en henstilling særlig med sigte på at bevare områdets plantagepræg, men også beskyttelse af vore veje mv. Det har som bekendt intet hjulpet.


Så går tiden, byggeriet begynder, vejene bliver mast, glas- og stenuld flyver rundt i området. I august 2015 finder bygherre og kommune på nye numre, nemlig at anlægge indkørsel fra Hedelærkevej til Mostergårdsvej 5 og samtidig koteletadgang til Mostergårdsvej 7 (senere omdøbt til Hedelærkevej 15 og 17, resp.). En koteletgrund er (også) i strid med lokalplanen. Formanden og siden jeg får henvendelse om dette fra beboere på Hedelærkevej (hvor jeg selv har sommerhus, men stort set ikke haft tid at besøge). Formanden talte med folk fra kommunen og fik en hyggelig sludder med noget søgte undskyldninger for diverse brud på regler og aftaler. Derfor tog jeg selv initiativ til en borgmesterklage over forvaltningen af forløbet, sendt 20.08.2015. Kommunens svar 31.08.2015 er ikke tilfredsstillende, og indeholder ikke den begærede ankevejledning, som jeg først fik 17.09.2015 efter at have rykket.

Derfor udfærdigede jeg på vegne af grundejerforeningen en klage til statsforvaltningen. Ultimo marts 2016 fik jeg det høflige svar, at de alligevel ikke var den rette klageinstans, men havde videresendt til natur og miljøklagenævntet (NMKN). Helt så let skulle det ikke gå, for NMKN kan man kun klage til elektronisk og med gebyr. Det gjorde jeg 03.04.2016 med følgebrev, kommentarer fra kommunen og 20.05.2016 uddybning fra mig.

Som kommunens sidste tiltag på at ødelægge området helt, har Halsnæs trods indsigelser givet generel tilladelse til bebyggelse med mellem 15 og 16% af arealet på de resterende matrikler. Dette er anket september 2017– men endnu (juni 2019) ikke behandlet af ankestyrelsen!Fordeling af byggeprocenter for de 71 nærmeste ejendomme før udstykningen: